GRANT Z NÓRSKEHO PROJEKTU PRE SOZ ZaSS 

- otváracia konferencia 13.2.2013 

Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ
Asistent: PhDr. Eva SÝKOROVÁ do 30. apríla 2014
Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ
Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN

SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb získal na obdobie január 2013 – apríl 2014 grant z Nórskeho podporného fondu na „Vzdelávanie a budovanie kapacít na podporu vytvorenia a fungovania sociálneho dialógu“, ktorý budeme uvádzať pod názvom Budovanie kapacít sociálneho dialógu. 

Hlavnou úlohou je umožniť našim funkcionárom základných odborových organizácií jednoduchý prístup k informáciám v oblasti vzdelávania a poradenstva v sociálnom dialógu:

Naším cieľom je zároveň vytvorenie priestoru na rozvoj spolupráce medzi inštitúciami, ktoré majú vplyv na kolektívne vyjednávanie v nemocniciach SR. Šíriť problematiku kolektívneho vyjednávania aj medzi nečlenmi odborov. Vytvoriť databázu absolventov vzdelávacích kurzov, ako aj databázu lektorov a expertov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe vzdelávacích modulov. Spravovať databázu absolventov vzdelávania a lektorov a spracovať multimediálny vzdelávací program, ktorý bude uložený na DVD nosičoch, prípadne na internetovej stránke zväzu za účelom ďalšieho využitia výsledkov projektu. 

Naším hlavným partnerom v tomto projekte bude Asociácia nemocníc Slovenska. 

Prínosom realizácie projektu je skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi za účelom vyjednania „dobrej“ KZ v nemocniciach v prospech zamestnancov. Aktivity vychádzajú z potreby SOZ ZaSS na získanie dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, ktorí budú schopní kolektívne vyjednávať nielen na úrovni svojej základnej odborovej organizácie, ale perspektívne fungovať aj na úrovni SOZ ZaSS. Ide nám aj o získanie mladých ambicióznych a profesionálnych zamestnancov odborov. 

Projekt zahájime vo februári 2013 Otváracou konferenciou, na ktorej účastníkom priblížime zmysel a význam projektu. Vzdelávacie semináre budú prebiehať v 4 moduloch:

  1. Význam a právo kolektívneho vyjednávania, vzťah zamestnávateľ a zamestnanci
  2. Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa
  3. Kolektívne vyjednávanie a právne minimum
  4. Dôstojná práca a bezpečnosť práce.

K problémom , ktoré sa vyskytnú počas vzdelávacích seminárov budeme zvolávať "Okrúhle stoly". 


Projekt ukončíme v marci 2014 Záverečnou hodnotiacou konferenciou. Veríme, že sa nám podarí po ukončení tohto projektu zachovať jeho trvalú udržateľnosť a získané poznatky z aktivít tohto projektu budú dlhodobo využívané v ďalších funkčných obdobiach v sociálnom dialógu.

- záverečná konferencia 2.-3.4.2014