SPRÁVA

3. vzdelávací modul  „Kolektívne vyjednávanie a právne minimum“ z finančného grantu 
z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009 – 2014,
v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg – Innovation Norway sa konal v dňoch 21. – 22. 10. 2013  v Kežmarské Žľaby a 18. – 19. 11 2013 v Piešťanoch

Program bol rozdelený do 3 blokov:

  1. Úvod do kolektívneho vyjednávania a praktické aplikácie Zákona o kolektívnom vyjednávaní č. 2/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a následne prebehli skupinová práca, testovanie rolí v tímoch, stimulované kolektívne vyjednávanie
  2. Informácie o kolektívnom vyjednávaní v Českej republike
  3. Skúsenosti a poznatky predsedov základných odborových organizácií o vyjednávaní obsahu podnikových Kolektívnych zmlúv
     

     Tému prvého bloku – Úvod do kolektívneho vyjednávania odprednášala lektorka JUDr. Zdenka Dvoranová, právnička z ECHOZ, Bratislava Svoju prednášku rozdelila do 5 častí: = vnútroštátne základy odborových práv, základné odborové práva a odborové práva, ktoré vyplývajú z právneho poriadku SR =  právne minimum kolektívneho vyjednávača na rok 2014 = kolektívne vyjednávanie ako komunikačný proces, ktorý vedie k riešeniu aj veľmi zložitých problémov a predchádza štrajkom = novela Zákona o kolektívnom vyjednávaní = kampaň na podporu kolektívneho vyjednávania a nábor členov.
     Účastníci si vyskúšali v rámci skupinovej práce č. 1 - Cvičenie ku kolektívnemu vyjednávaniu. JUDr. Zdena Dvoranová, spolu s projektovou manažérkou PhDr. Margitou Vitálošovou rozdelili  účastníkov vzdelávacieho modulu do troch skupín  – zamestnávatelia, zamestnanci a pozorovatelia a zadali podmienky na prácu: metóda v skupine – brainstorming – zbieranie nápadov, čas – na prípravu 20 min – čas na kolektívne vyjednávanie 20 min. Záver malo byť ukončené kolektívne vyjednávanie. Toto cvičenie bolo  simuláciou reálneho procesu. Navodzovalo  situácie vyjednávania o kolektívnych zmluvách s akými sa stretávajú v bežnom živote. Cvičenie vtesnávalo  postupy vyjednávania do relatívne krátkeho časového obdobia. V dôsledku toho nemohlo obsiahnuť celý obsah kolektívnej zmluvy. Preto sa cvičenie zaoberalo len s piatimi problémami a to: mzdové zvýhodnenie za nadčas, dlhšia dovolenka, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, doplnkové dôchodkové sporenie, použitie sociálneho fondu. Cvičenie sa zaoberalo  procesom, prípravou a zásadami kolektívneho vyjednávania ako aj predmetom kolektívneho vyjednávania. Cieľom cvičenia  bolo  vystaviť účastníkov procesu kolektívneho vyjednávania. Výsledok skupinovej práce bolo kolektívne vyjednávanie úspešné ukončené a pozorovatelia zhodnotili výsledok.
     Úlohou druhej práca účastníkov bolo vytvoriť slogany ku kolektívnemu vyjednávaniu. Opäť bol stanovený čas na prípravu 15 min. a účastníci v dvojiciach vytvárali – zostavovali slogany, ktoré budú napomáhať kolektívnym vyjednávačom pri vyjednávaní.

Výsledok práce účastníkov:

⇒ AK ŤA SLABO PLATIA – NEMÔŽEŠ SILNO PRACOVAŤ – PODPOR KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

⇒ VY POŽADUJETE EÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ = MY POŽADUJEME EÚ PLATY

⇒SME BEZ MOTIVÁCIE – SME AKO ZA VODOU

⇒VÁŠ NEZÁUJEM – NÁŠ KONIEC    =       VÁŠ NEZÁUJEM – VÁŠ KONIEC

⇒ZASPAL VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ? ODBORY HO ZOBUDIA
 

►S NAMI O VÁS

►POĎ S NAMI ZÍSKAŠ

►SPOLU DOSIAHNEME VIAC

►V JEDNOTE JE SILA

►SMEROM K VÁM

►NEVÁHAJ, PODPORUJ!

►SME TU PRE VÁS

► SPOLU SME SILNEJŠÍ

► CHCEŠ TROŠKU VIAC – BUĎ ODBORÁR

►NEVÁHAJ A PODPOR ODBORY!

►V JEDNOTE JE SILA – POĎ S NAMI A SNY SA TI MÔŽU SPLNIŤ!

►V POČTE JE SILA

►NEVÁHAJ A POĎ MEDZI NÁS

►AK CHCEŠ ZREALIZOVAŤ SVOJE SNY, PRIDAJ SA K NÁM

►ODBOROVÁ PRÁCA – BUDE VÄČŠIA PLÁCA

►PRIDAJ SA K NÁM – POLETÍME SPOLU

►IBA JEDNOTA VEDIE K CIEĽU

►IBA JEDNOTA NÁS DOVEDIE K CIEĽU

►S TEBOU BUDEME SILNEJŠÍ

►POĎ S NAMI ZÍSKAŤ VIAC

►SPOLOČNE DOSIAHNEME VIAC

►KOLEKTÍVNA ZMLUVA – SPOLOČNÉ CIELE

►VIEME KAM CHCEME KRÁČAŤ

►NEKRITIZUJ – ZAPOJ SA!

►BEZ VAŠEJ PODPORY BUDÚ SLABÉ ODBORY

►LEN SPOLOČNOU SILOU DOKÁŽEME VIAC

►ODBORY – NAJLEPŠÍ IDÚ S NAMI

►ODBORY – VŠETKO ČO ROBÍME, ROBÍME PRE VÁS

►ODBORY – STARÁME SA O VÁS

►SPOLUPRÁCOU K LEPŠEJ PRÁCI

►PODPORNE NAŠČE VYJEDNÁVANIE – PODPORÍTE SVOJ ZAJTRAJŠOK

►SKÚS AJ TY PLNIŤ SNY NÁS VŠETKÝCH – PRIDAJ SA K NÁM.     


     V Kežmarských Žľaboch, nakoľko bolo menej účastníkov si prítomní mali možnosť vyskúšať aj tzv. 60 sekundovúuvádzaciu reč, ktorá pozostávala zo 7 bodov. Mali pomenovať tému, uviesť konkrétny príklad na jej ilustráciu, opísať správanie, alebo skutočnosť, ktoré chceli zmeniť. Popísať svoje pocity v spojitosti s danou témou, vyjadriť ohrozenia, ak sa nebude problém riešiť, vyjadriť ochotu, že aj oni prispejú k riešeniu problému, vyjadriť želanie, aby sa tento problém vyriešil. Čas na prípravu mali 10 min. Následne sa prezentovali a úspešne zvládli danú úlohu. Pochopili, že 60 sekúnd je príliš málo na vyjadrenie toho čo chcú povedať, ale že sa to dáva, ak človek chce.     
     Kolektívne vyje

dnávanie v ČR odprednášal Mgr. Ladislav Kucharský, podpredseda Odborového svazu zdravotníctví a sociální péče České republiky, ktorý na úvod predstavil štruktúru

Odborového svazu, ktorý v súčasnosti má 26500 aktívnych členov v 370 základných, miestnych a regionálnych odborových organizáciách. Kolektívne vyjednávanie vOSZaSP ČR nemá KZVS hoci majú  partnerov u zamestnávateľov a to Asociáciu Českých a Moravských nemocníc a Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb. Všetky KS sa vyjednávajú priamo v ZO. Záverom konštatoval, že sa Odborovému zväzu podarilo vybudovať skvelý tým regionálnych pracovníkov, ktorí sú fundovaní, flexibilní  a majú prestíž ale nepodarilo sa uzatvoriť KZVS.

     Tretí blok bol venovaný Skúsenostiam a poznatkom predsedov ZO o vyjednávaní obsahu podnikových zmlúv do prezentácie a diskusie sa zapojili všetci účastníci. Diskusia bola podnetná, inšpiratívna a umožnila výmenu informácii pre všetkých zúčastnených funkcionárov ZO.

 

Spracovala: PhDr. Margita Vitálošová,
projektová manažérka