SPRÁVA

z 1. vzdelávacieho modulu
„Sila sociálneho dialógu pri kolektívnom vyjednávaní“
z finančného grantu z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
na roky 2009–2014,
v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg – Innovation Norway,
ktorý sa konal v dňoch  19.–20. marca 2013
v RZ CROCUS Kežmarské Žľaby

 

    Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb  získal finančný grant z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway na projekt s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“. Hlavnou úlohou je vzdelávacími seminármi získať dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, schopných kolektívne vyjednávať na úrovni svojej základnej odborovej organizácie. 1.  vzdelávací modul „Sila sociálneho dialógu pri kolektívnom vyjednávaní“, sa konal  v dňoch 19. – 20. marca 2013 v RZ CROCUS Kežmarské Žľaby.

Program bol  rozdelený na 3 bloky:

  1. blok – Sociálni partneri - aktéri a inštitúcie sociálneho partnerstva - nástroj utvárania trhu práce, v Slovenskej republike a  v  Európskej únii. Kolektívne vyjednávanie a kolektívna zmluva ako nástroj realizácie rovnosti príležitostí a zosúladenia osobného a pracovného života. (Prednášajúca: doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.,  zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied - ANS).
     
  2. blok - Pohľad zamestnávateľa na význam kolektívneho vyjednávania v organizácii a vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. (Prednášajúci: MUDr. Peter Bizovský, MPH -  riaditeľ  Ľubovnianskej nemocnice, n.o., Stará Ľubovňa).
     
  3. blok - Právne predpisy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, zmluvné dojednanie pri kolektívnom vyjednávaní, postupy a poznatky členov vyjednávacích tímov pri kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľmi. (Prednášajúca: JUDr. Magdaléna Laufiková zo Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb).

Spracovala: PhDr. Eva Sýkorová                                              
Asistent nórskeho projektu

 

 

 

SPRÁVA

z 1. vzdelávacieho modulu
„Sila sociálneho dialógu pri kolektívnom vyjednávaní“
z finančného grantu z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
na roky 2009–2014,
v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg – Innovation Norway,

ktorý  sa konal v dňoch  22. – 23. apríla  2013

v Penzióne  Hellene v Piešťanoch

 

    Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb  získal finančný grant z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway na projekt s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“. Hlavnou úlohou je vzdelávacími seminármi získať dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, schopných kolektívne vyjednávať na úrovni svojej základnej odborovej organizácie. 1.  vzdelávací modul „Sila sociálneho dialógu pri kolektívnom vyjednávaní“, sa konal  v dňoch 22. – 23. apríla 2013 v  Penzióne Hellene v Piešťanoch.

   Program bol  rozdelený na 3 bloky:

   Prvý blok – Sociálni partneri - aktéri a inštitúcie sociálneho partnerstva- nást

roj utvárania trhu práce, v Slovenskej republike a  v  Európskej únii. Kolektívne 

vyjednávanie a kolektívna zmluva ako nástroj realizácie rovnosti príležitostí a zosúladenia osobného a pracovného života a druhý blok - Pohľad zamestnávateľa na  význam kolektívneho vyjednávania v organizácii a vzťah zamestnávateľ a zamestnanec od prednášala doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.,  zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.  Tretí blok - Právne predpisy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, zmluvné dojednanie pri kolektívnom vyjednávaní, postupy a poznatky členov vyjednávacích tímov pri kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľmi od prednášala JUDr. Magdaléna Laufiková zo Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.

Spracovala: PhDr. Eva SÝKOROVÁ
Asistent nórskeho projektu